વતન 


પથ્થર પણ પીગળાવીને અમે દર્પણ કરી લઈશું. વતનની  યાદનું હૈયામહીં આંગણ કરી લઈશું.

વહી જાશે કડી યાદો મહીં થોડાં ગરમ આંસુ, વતનના બાગમાં સીંચીને પવન કરી કરી લઈશું.

વતન તો શું, વતનની યાદ પણ પ્યારી અમોને છે; કરીશું યાદ જ્યારે પણ, હ્યદય-બળતણ કરી લઈશું. 

અમારા  સ્વપ્નમાં,  એ કોતરાશે  એ  લીલી ધરતી, નદી  તે  કીમની  રેતી  વડે  દામન  ભરી  લઈશું. 

કદી  પહોંચી  જશું  એના  સીમાડે  ફૂલડાં   લઈને, 'વફા' , મારા લુવારાને ફરી ઉપવન કરી કરી લઈશું !

                                                                                                                                                                                                                        : By Mohammed Ali Bhaidu Wafa !

Newest Member

Web. Operator Award

Recenty Picture

 
 • Award Trophy
  Award Trophy
 • presents the luvara web operator faisal hatia
  presents the luvara web operator faisal hatia
 • Award Trophy
  Award Trophy
 • presents the luvara web operator faisal hatia
  presents the luvara web operator faisal hatia

Request form

 • Usman Mamun

  Usmana Mamun many sick you are all in their proposal for a special blessing. ALLAH makes them get healthy,.. Aamin..
 • asslamwalikum

  namaz kayam karo nabi akram s.a.w ka irshad he uska tarjama ye he ke jisne allah ke ghar ko abad kiya allah uske ghar ko abad karega amin

Comment Box

Members Area

Up Coming Events

No upcoming events
 

News For Luvara

 

Recently Video

Subscribe To Website

 • Subscribing allows you to get site updates. Your email address will be kept private.

Contact Us

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.

Follow Us

luvara surat

About Web Developer

- Faisal A.R. Hatia -
I’am extremely passionate about web development and design in all it’s forms and helping small businesses and artists build and improve their online presence. Aside from web development, I enjoy spending my time with my wife and daughter, taking photos and playing & watching sports (Cricket,Soccer, Knowledge Tv ).
Web Statistics